Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Inventarisatie Beekhuizerzand - 2010 -
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
In 2005 zijn de herstelwerkzaamheden aan het Beekhuizerzand bij Harderwijk afgerond. Daarbij is het terrein grotendeels van vegetatie en bomenopstanden ontdaan met het doel een levend stuifzand te creëren. Ongeveer 100 ha van het gebied werd op die manier omgevormd tot actief stuifzandgebied. In 2002 heeft onze vereniging een broedvogelinventarisatie uitgevoerd toen het terrein nog in de ‘oude’ situatie verkeerde. Na de metamorfose is zoals u weet in 2006 en in 2008 opnieuw een inventarisatie gehouden. Deels om te vergelijken hoe de broedvogelstand na de verandering van het terrein is veranderd, maar tevens als monitoring voor de beheerder (gemeente Harderwijk) i.v.m. verantwoording naar de subsidieverstrekker (Min. LNV). Voor de inventarisatie van 2010 is onze vereniging opnieuw benaderd door terreinopzichter Roel Janssen van de gemeente Harderwijk.

In de periode maart t/m juni 2010 zijn er 7 terreinbezoeken uitgevoerd en is er geteld volgens de Sovon systematiek Broedvogel Monitoring Project - Schaarse en Bijzondere soorten (BMP B). Dit betreft voor een biotoop als het Beekhuizerzand globaal 26 soorten. Daarnaast zijn nog een aantal facultatieve soorten meegeteld.

Via onderstaande link is het eindverslag te lezen van de inventarisatie, zoals deze in 2011 in ons tijdschrift Anser is gepubliceerd.
Contactpersonen:
* Roel Pannekoek  -  E. den Herderstraat 18  -  3841 KX Harderwijk  -  tel. 0341-414766  - e-mail: r.pannekoek@harderwijk.nl
* Jan Nijendijk  -  Meerkoetmeen 56  -  3844 XR Harderwijk  -  tel. 0341-422206  -  e-mail: nijhorst@planet.nl