Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Inventarisatie ‘Delta Schuitenbeek’ - 2007 -
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen

Roodhalsfuut

Dodaars

Geoorde fuut

Aalscholver

Grote zilverreiger

Blauwe reiger

Lepelaar

Heilige ibis

Kleine zwaan

Zwarte zwaan

Kolgans

Sneeuwgans

Smient

Pijlstaart

Wintertaling

Tafeleend

Brilduiker

Nonnetje

Grote zaagbek

Bruine kiekendief

Sperwer

Havik

Buizerd

Torenvalk

Slechtvalk

Waterhoen

Kluut

Kleine plevier

Goudplevier

Bonte strandloper

Kleine strandloper

Temmincks strandloper

Kemphaan

Wulp

Grutto

Rosse grutto

Tureluur

Zwarte ruiter

Oeverloper

Witgat

Watersnip

Zwartkopmeeuw

Stormmeeuw

Zilvermeeuw

Geelpootmeeuw

Pontische meeuw

Grote mantelmeeuw

Kleine mantelmeeuw

Zwarte stern

Houtduif

Koekoek

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Waterpieper

Rouwkwikstaart

Gele kwikstaart

Roodborst

Koperwiek

Tjiftjaf

Pimpelmees

Koolmeew

Spreeuw

Ekster

Raaf

Zwarte kraai

Huismus

Vink

Sijs

Putter

Contactpersoon:
* Gert van Veldhuizen  -  Klaarwaterboslaan 29  -  3881  LR  Putten  -  tel. 0341-356510  - e-mail: g.veldhuizen70@chello.nl
© R. Pannekoek
Jonge Hermelijnen op de dijk tijdens de inventarisatieronde van 9 juni.
© R. Pannekoek