Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Inventarisatie ‘Delta Schuitenbeek’ - 2005 -
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
Contactpersoon:
* Gert van Veldhuizen  -  Klaarwaterboslaan 29  -  3881  LR  Putten  -  tel. 0341-356510  - e-mail: g.veldhuizen70@chello.nl
Soorten
Fuut
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Indische Gans
Canadese Gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Soepeend
Zomertaling
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Meerkoet
Scholekster
Kluut

Soorten:
Broedparen:
2002
2
2
1
-
1
-
2
8
14
1
27
-
1
6
-
3
22
2
16

24
183
2003
4
6
2
-
2
-
6
13
21
2
54
2
1
10
1
5
27
4
3

30
301
Soorten
Kleine Plevier
Watersnip
Tureluur
Kokmeeuw
Visdief
Oeverzwaluw
Witte Kwikstaart
Rouwkwikstaart
Heggemus
Winterkoning
Blauwborst
Merel
Rietzanager
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Grasmus
Tuinfluiter
Kneu
Rietgors
2002
5
-
-
-
6
7
6
-
1
-
-
-
-
2
27
1
-
-
20
2003
9
1
-
-
16
38
10
1
-
2
-
3
-
9
27
2
-
2
18
2005
3
9
11
1
6
1
7
8
28
-
37
1
1
9
1
17
21
8
7

33
293
2005
1
-
1
20
20
10
5
-
2
1
2
-
3
6
23
-
2
2
19
Ganadese Ganzen - tek. Ruud Weenink ©
© G. van Veldhuizen
Rietzanger - foto: Jan Nijendijk ©
Bronskopeend in de Delta - foto: Sjoerd Radstaak ©