Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Inventarisatie ‘Delta Schuitenbeek’ - 2002/2003 -
Pagina 1  2
Contactpersoon:
* Gert van Veldhuizen  -  Klaarwaterboslaan 29  -  3881  LR  Putten  -  tel. 0341-356510  - e-mail: g.veldhuizen70@chello.nl
Kemphanen - tek. Ruud Weenink ©
Hoe nu verder?:
Het was de bedoeling om in het voorjaar van 2004 door te gaan met het inventarisatiewerk in de delta. Doordat de geplande herinrichtingswerkzaamheden in het gebied zijn uitgebleven is, in overleg met SOVON en staatsbosbeheer, besloten in 2004 tijdelijk te stoppen met het inventarisatiewerk.
In het voorjaar van 2005 is het inventariseren van het gebied hervat, zie hiervoor de pagina met de resultaten van 2005.
Als aanbevelingen voor de toekomst zijn onder andere nieuwe rietaanplant, minder openheid in het gebied, de aanleg van een zandheuvel voor Oeverzwaluwen en enkele educatieve informatiepanelen in het gebied voorgesteld.
Een uitgebreidere rapportage van het monitoringsjaar 2003 is te lezen in Anser 2004-2 en het complete inventarisatierapport is bij onderstaande contactpersoon op te vragen.
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
Resultaten inventarisatie 2003:
In 2003 hebben 19 deelnemers geholpen bij één of meer inventarisatierondes. Tussen 15 maart en 21 juni zijn negen bezoeken aan het gebied gebracht, waarvan acht ’s morgens vroeg vanaf zonsopgang en één in de avond (op 16 mei) vanaf 21.30 uur. Opvallend was dat er 2003 nauwelijks meer riet in de Delta aanwezig was dan in 2002. Door het open karakter van het gebied gaf het inventariseren vanaf de nieuwe afleidingsdijk teveel verstoring van de vogels, zodat besloten werd zoveel mogelijk te tellen vanaf de zeedijk. Door het ontbreken van nieuwe rietgroei waren de ecologische omstandigheden in 2003 niet veel anders dan in 2002. Hierdoor was de samenstelling van de broedvogelgemeenschap in grote trekken vergelijkbaar, maar er werden toch wel enkele duidelijke verschillen geconstateerd. Zo kan in het algemeen gesteld worden dat er in 2003 meer vogels in de delta gebroed hebben dan in 2002. In totaal werden in 2002 183 territoria geteld en in 2003 302, en tevens werden er 6 nieuwe soorten vastgesteld t.o.v. 2002. Deze veranderingen hangen waarschijnlijk voor een deel samen met de verder ontwikkelde ruigtevegetatie op de eilandjes en langs de nieuwe dijk, die het gebied voor sommige soorten aantrekkelijker maakte en voor andere soorten juist minder geschikt. De Slobeend, één van de streef-soorten van het project, heeft waarschijnlijk geprofiteerd van de toegenomen vegetatie. Hoewel bij de Kluut een sterke afname werd geconstateerd was er een sterke toename van met name Bosrietzanger, Visdief, Oeverzwaluw, Wilde Eend en Krakeend.

Naast de genoemde broedvogelsoorten (zie overzicht) werden in 2003 de volgende vogelsoorten in het gebied waargenomen;
Aalscholver, Blauwe Reiger, Lepelaar, Chileense Flamingo, Kleine Zwaan, Kolgans, Brandgans, Rotgans, Indische Gans, Pijlstaart, Smient, Krooneend, Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek, Rode Wouw, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Slechtvalk, Waterhoen, Bontbekplevier, Goudplevier, Kievit, Bonte Strandloper, Oeverloper, Tureluur, Grutto, Wulp, Regenwulp, Kemphaan, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, IJsvogel, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Fitis, Tjiftjaf, Koolmees, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai,