Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- De vereniging -
De Vogelbeschermingswacht probeert haar doelstellingen te bereiken door:

ü
Leden en niet-leden enthousiast te maken voor vogels.

ü
Het organiseren van lezingen, excursies en cursussen.

ü
Het geven van voorlichting over vogels door middel van folders, advieswerk en tentoonstellingen.

ü
De stand van de wilde vogels nauwlettend te volgen door het organiseren van inventarisaties, soortonderzoek en het verzamelen van waarnemingen.

ü
De aandacht van leden en niet-leden te vestigen op natuur- en milieubescherming in het algemeen en de bescherming van de wilde vogels in het bijzonder.

ü
Uitgave van het verenigingsblad Anser waarin informatie wordt gegeven over waarnemingen, aankomstdata van trekvogels (fenologie), verslagen van excursies en inventarisaties, soortenonderzoek, reisverslagen etc.

ü
Het kritisch volgen van lokale overheden en particulieren door hun plannen te toetsen op de mogelijk negatieve gevolgen voor de wilde vogels (zie Beschermingswerk).

ü
Samenwerken met gelijkgestemde landelijke en regionale verenigingen zoals Vogelbescherming Nederland, SOVON, STONE, WRN, Gelderse Milieufederatie en de KNNV Noordwest-Veluwe.
Boomklever - tek. Ruud Weenink ©
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
De Noord-Veluwe vormt het overgangsgebied van de uitgestrekte bos-, heide- en stuifzandgebieden naar de oude polderlanden en de aangrenzende randmeren. Juist deze overgangsgebieden kenmerken zich door een enorme rijkdom aan vogels.

De Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe werd opgericht op 17 november 1961 met als doel de bescherming van de vogels op de Noord-Veluwe,
in de ruimste zin van het woord.
Ook ruim 50 jaar na haar oprichting is de Vogel-beschermingswacht Noord-Veluwe (VBW NV) nog altijd een actieve vereniging die zich met enthousiasme sterk maakt voor de bescherming
van de in het wild levende vogels en hun leefgebieden op de Noord-Veluwe.