Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Inventarisatie ‘Delta Schuitenbeek’ - 2002/2003 -
Pagina 1  2
Rietgors - tek. Ruud Weenink ©
N.a.v. dit eerste monitoringsjaar zijn een aantal aanbevelingen opgesteld t.b.v. het verdere beleid en de inrichting van het gebied. Één daarvan was het opnieuw aanplanten van nieuw riet, dat in 2002 om onduidelijke redenen mislukte.
Een uitgebreidere rapportage van dit eerste monitoringsjaar is te lezen in Anser 2003-1 en de totale rapportage is bij de contactpersoon van dit project aan te vragen (zie volgende pagina).
Soorten
Fuut
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Canadese Gans  
Nijlgans
Bergeend
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Soepeend
Zomertaling
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Meerkoet
Scholekster
2002
2
2
1
1
2
8
14
1
27
-
1
6
-
3
22
2
2003
4
6
2
2
6
13
21
2
54
2
1
10
1
5
27
4
Soorten
Kluut
Kleine Plevier
Watersnip
Visdief
Oeverzwaluw
Witte Kwikstaart
Rouwkwikstaart
Heggemus
Winterkoning
Merel
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Grasmus
Kneu
Rietgors
2002
16
5
-
6
7
6
-
1
-
-
2
27
1
-
20
2003
3
9
1
16
38
10
1
-
2
3
9
27
2
2
18
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
Inleiding:
Tussen Nulderhoek en de Nijkerkersluis is door Rijkswaterstaat in 2001-2002 een nieuw natuurontwikkelingsgebied aangelegd, de Delta Schuitenbeek. Aan de zuidkant van het Nuldernauw is evenwijdig aan de bestaande Zeedijk een nieuwe afleidingsdijk gebouwd, die 3793 meter lang is. Het is de bedoeling dat de  monding van de Schuitenbeek verlegd wordt (medio 2003), zodat het sterk met fosfaten en nitraten verrijkt water van deze beek niet meer rechtstreeks in het Nuldernauw terechtkomt, maar via de delta richting de Nijkerkersluis stroomt. Het is de bedoeling dat in de delta een moerasgebied zal ontstaan waar het vervuilde water van de Schuitenbeek doorheen stroomt. Op deze wijze zal er een nieuwe natuurgebied ontstaan, dat een belangrijke rol kan spelen als ecologische verbindingszone in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur. De oppervlakte van de delta is 57,8 ha., ongeveer 3800 meter lang en wisselend van breedte (variërend tussen ca. 40 en 300 meter).
De bedoeling van het project is dit nieuwe natuurontwikkelingsgebied gedurende 5 jaar op broedvogels te inventariseren, om veranderingen in soorten en aantallen broedvogels te bestuderen in relatie met de geplande herinrichting van de delta.
Resultaten inventarisatie 2002:
Tussen 16 maart en 22 juni 2002 zijn totaal negen bezoeken aan het gebied gebracht, acht ’s morgens vroeg vanaf zonsopkomst en één in de avond op 17 mei (vanaf 21.30 uur). De tellingen werden per bezoek uitgevoerd door 2-10 vogelaars en er werd geteld vanaf de Zeedijk langs de delta, waarvandaan het gehele gebied goed te overzien is. Het weer in het voorjaar van 2002 werd gekenmerkt door een zachte maand maart en ook april was zacht maar met relatief veel regen. De maand mei begon onstuimig maar verliep verder warm en juni was een vrij sombere maand, hoewel de temperatuur gemiddeld was. Alle waargenomen broedvogels werden op veldkaarten ingetekend die later verwerkt zijn tot soortkaarten. In 2002 werden 24 broedvogelsoorten aangetroffen waarvan in onderstaand schema het aantal broedparen staat weergegeven.