Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- IJsvogel-nestinventarisatie -
Contactpersoon:
* Lucas Wijnands  -  Hulweg 6  -  8097  RE  Oosterwolde  -  tel. 0525-621231  - e-mail: lucas.wijnands@gmail.com
IJsvogel - tek. Ruud Weenink ©
Voor meer informatie over IJsvogels en de bescherming ervan kunt u contact opnemen met de Stichting Alcedo. Deze stichting houdt zich onder andere bezig met de bescherming van de broed- en leefgebieden van IJsvogels op de Noord-Veluwe en het maken van kunstmatige nestgelegenheden voor de vogels. In overleg met de beherende instanties van beken en beekoevers wordt geprobeerd de vogels meer rust en bescherming te geven tijdens de broedperiode. Tevens is stichting Alcedo actief in de opvang van verzwakte of gewonde IJsvogels die vaak succesvol weer in vrijheid kunnen worden gesteld.
Voor meer informatie over het werk van de stichting en voor donaties ter ondersteuning van haar werkzaamheden kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.
Contactpersoon:
* Jan van Duinen  -  Stationsstraat 70  -  8171  BZ  Vaassen  -  tel. 0578-575654
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
De IJsvogel is een typische vogel van beken en stroompjes, mits in dergelijke beken voldoende voedsel te vinden is en er voldoende steile oevers zijn om hun nestholte in te graven. Om inzicht te krijgen in de aantallen IJsvogels die nog langs de Noord-Veluwse beken broeden is een inventarisatie uitgevoerd in het voorjaar van 2004.
Deze inventarisatie vond plaats in samenspraak
met het Waterschap Veluwe die het merendeel van de betreffende beken in beheer heeft. Het inventarisatiegebied strekte zich uit van de Gelderse Sluis in Noordeinde tot aan de Schuitenbeek bij Nijkerk. In dit gebied bevinden zich vele beken, waarvan de meeste door de oude polders stromen en uitmonden in de randmeren. De inventarisatie van 2004 is uitgevoerd door een tiental VBW-leden tussen maart en juni 2004. Tijdens de inventarisaties van 2005 en 2006 is op vergelijkbare wijze te werk gegaan, hoewel de tijdsinspanning wat geringer was dan in 2004.
Zowel de Vogelbeschermingswacht als het Waterschap Veluwe hechten grote waarde aan het opsporen van de nesten. Op diverse plaatsen in de regio zijn de nestplaatsen van de IJsvogels in kaart gebracht en in nauw overleg met het waterschap is het beheer van de beken en stromen nabij de broedplaatsen aangepast. In het belang van de vogels is besloten de nestplaatsen van de IJsvogels niet openbaar te maken in Anser of op deze website.

Na 2007 is het systematisch opsporen van IJsvogelnesten gestopt. Bekende of aangetroffen broedlocaties worden doorgegeven aan Waterschap Veluwe.