Kleine Plevieren - tek. Ruud Weenink ©
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Beschermingswerk -
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep VBW-KNNV

In ons werkgebied zijn gelukkig veel beschermde natuurgebieden aanwezig.
Helaas wordt hieraan voortdurend geknabbeld, om nog maar te zwijgen
over het buitengebied dat het zonder beschermingsstatus moet doen.
De Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe (VBW)
maakt zich zorgen over deze sluipende achteruitgang.
Mede hierom vormde de VBW een werkgroep die
zich hiermee bezig houdt, samen  met  de afdeling
Noordwest-Veluwe van de Koninklijke Neder-
landse Natuurhistorische Vereniging (KNNV).
Deze werkgroep heet de Gezamenlijke Natuur-
beschermingswerkgroep (NBW). De NBW richt
zich op allerhande planologische zaken. De werk-
groep geeft hieraan gestalte door plannen van
particulieren en overheden te toetsen aan
wetten en eigen wensen, natuurvriendelijke
alternatieven aan te dragen, en, indien onvermij-
delijk, de besturen van beide verenigingen te
adviseren om bezwaar te maken of beroep in te stellen.
De NBW houdt de besturen en de leden van al haar
activiteiten  op de hoogte.

Sinds de oprichting van de werkgroep in december 1992 heeft de NBW een flinke expertise opgebouwd. Waar nodig overlegt de werkgroep met onze locale Wetlandwacht en met Vogelbescherming Nederland. Die expertise heeft tot een zekere reputatie geleid als gevolg waarvan de NBW steeds vaker al in een vroeg stadium om een mening wordt gevraagd. Overigens wordt deelname aan ‘klankbordgroepen’ tot een minimum beperkt omdat in de praktijk is gebleken dat dit de kans op succes juist verkleint. Voorbeelden van succesvolle beïnvloeding zijn de geweigerde vergunning voor watervliegtuigen op de Veluwerandmeren, de aanleg van dassentunnels onder de N302, en het aangepaste Waterfront Harderwijk.

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de NBW niet op alle ontwikkelingen binnen ons werkgebied kan reageren. Zo laat de werkgroep de directe en incidentele bedreiging van individuele (groepen) vogels over aan de besturen van  de bij de werkgroep betrokken verenigingen. Verder maakt de NBW altijd een afweging tussen de te investeren tijd en de kans op juridisch succes. Ook komt het voor dat bevriende organisaties zich al op de betreffende zaak gestort hebben zodat de NBW zijn tijd beter op iets anders kan richten. Dan nog blijft er een berg werk over en moeten keuzes gemaakt worden.

De volgende plannen en procedures zijn recent onder de aandacht van de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep behandeld:
- de plaatsing van windturbines langs de Veluwerandmeren,
-de illegale uitbreiding van bungalowterreinen,
-een bestemmingsplanwijziging ten laste van het leefgebied van dassen,
-de uitbreiding van een hotel binnen de  begrenzing van een Natura 2000-gebied,
- gebruik van de Veluwerandmeren door kitesurfers.
De Vogelbeschermingswacht wordt in de NBW vertegenwoordigd door (o.a.) Tjalling van der Meer, Marcel van den Berg en Jaap Schröder

Inlichtingen: Jaap Schröder (e-mail: schroder.zoomers@caiway.nl - telefoon: 0341-416324).
Kleine Zwanen - tek. Ruud Weenink ©