Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Welkom,

op de website van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Zwartkop - tekening Ruud Weenink ©
Laatste update : 25 juni 2017
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen

- AGENDA : ZOMER 2017 -
Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding van de activiteiten voor het komende najaar. Vanaf begin augustus kunt u hier het volledige programma voor de periode september t/m december 2017 lezen.
Geef boerenlandvogels uw stem!

Het was alweer medio 2015 dat natuurorganisaties in heel Europa aan hun leden een oproep deden om een duidelijke stem te laten horen om de Europese Commissie te laten weten dat er wegens de evaluatie van de Europese natuurbeschermingswetgeving niet aan deze regels getornd mocht worden. Wij vroegen destijds uw stem ook vanuit onze verenigingen (KNNV-afdeling en Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe).
520.325 van de 5 miljoen Europeanen, waaronder 33.000 Nederlanders lieten toen hun stem horen. Wanneer je dan bedenkt dat alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming  in Nederland samen zo’n 3,5 miljoen leden hebben kan er natuurlijk best een tandje bij!
Het aantal stemmen was echter Europees gezien dermate groot dat het de meest succesvolle openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU was. Het resultaat van de consultatie heeft dan ook zwaar meegewogen in de besluitvorming op 7 december 2016 om de Europese natuurwetgeving niet alleen ongewijzigd te handhaven, maar dat er bovendien een actieplan komt dat de verbetering van de uitvoering moet waarborgen. Heeft u destijds niet meegestemd, dan volgt hierna een herkansing. Uit het voorgaande blijkt immers dat uw stem zeker zinvol is.

Op dit moment wordt er binnen de EU nagedacht over een nieuw Europees landbouwbeleid met opnieuw een Europese publieksraadpleging. Bij de aankondiging hiervan gaf EU-commissaris Phil Hogan reeds mee “dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid moderner en eenvoudiger moet en tezelfdertijd ook duurzamer.”
Alleen al in Nederland wordt bijna 70% van de gronden agrarisch gebruikt. Agrariërs zijn dan ook van groot belang voor ons landschap, inclusief de voor deze gronden kenmerkende natuur en waardevolle cultuurhistorie. Het is eigenlijk overbodig te vermelden dat het met veel boerenlandvogels zoals grutto, tureluur, slobeend en veldleeuwerik erg slecht gaat door onder andere de intensivering van de landbouw mede als gevolg van het Europees landbouwbeleid.
U kunt als Europees burger ook een bijdrage leveren aan deze publieksraadpleging en zo meehelpen om het landbouwbeleid om te vormen tot niet alleen een meer duurzaam, maar ook een natuur- en vogelvriendelijk beleid. Vogelbescherming Nederland heeft het samen met onder andere Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en met haar internationale poot Birdlife International gemakkelijk gemaakt met onderstaande link.

Behalve dat wij als Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep uitvoerig onze mening kenbaar zullen maken is uw individuele steun ook heel belangrijk. Breng dus direct uw stem uit. De meest gemakkelijke manier is  het via de link  invullen van uw naam en e-mailadres en daarna klikken op 'ik doe mee'. U onderschrijft daarmee de antwoorden en verstuurt ze naar de Europese Commissie. Als u klikt op 'zeg ja tegen een andere/leefbare landbouw’ leest u wat die 5 antwoorden behelzen.

Laat hier uw stem horen!

Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep alvast hartelijk dank,
Tjalling van der Meer