Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Welkom,

op de website van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Zwartkop - tekening Ruud Weenink ©
Laatste update : 24 oktober 2018
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen

- AGENDA : NAJAAR/WINTER 2018 -
Vr. 9 november:
‘Onderzoek naar Lepelaars’, door Petra de Goeij (instituut NIOZ) (info).
Locatie: MFA Veluvine - F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet. Aanvang: 20.00 uur.

Za. 27 oktober:
Avondexcursie ‘Nacht van de nacht’ door Leuvenumse Bos (info).

Wo. 21 november:
‘Bedreigde vogels & Natuur is om de hoek’, door Hans Peeters (Vogelbescherming Nederland) (info).
I.s.m. KNNV Noordwest-Veluwe. Locatie: MFC ‘De Roef’ - Zuiderzeepad 1, Harderwijk.
Aanvang: 20.00 uur.
Red de Veluwe - aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger!

Vanaf 2019 stijgen en dalen massa’s vliegtuigen over grote delen van Gelderland en Overijssel van en naar het vergrote vliegveld Lelystad. Zes keer per uur, met donderend geraas, op nauwelijks twee kilometer hoogte. De Veluwe wordt in het hart getroffen.

Inwoners, ondernemers, recreanten, boeren, natuur- & landgoedbeheerders en bestuurders van de Veluwe constateren dat laag vliegen boven de Veluwe leidt tot onnodige toename van de geluidhinder voor bewoners, recreanten en natuur, dat geen onderzoek is gedaan naar de effecten van laag vliegen op onze veiligheid, gezondheid en natuur dat wij door Schiphol Group, de Alderstafel en het Rijk nooit zijn gekend in deze laagvliegroute dat Schiphol Group en het Rijk onze mooie Veluwe verkwanselen. Dit laten we niet gebeuren!

Wij verzoeken dat het Rijk deze laagvliegroute samen met Veluwse overheden, bewoners, ondernemers en natuurbeheerders herziet dat het Rijk opdracht geeft aan alle luchtverkeersleiders (burgerluchtvaart én de luchtmacht) om de inefficiënte indeling van het luchtruim boven de Veluwe te herzien dat het Rijk erkent dat vliegen boven de Veluwe hoger kan. Hoger móet!

Teken hier de petitie!
Geef boerenlandvogels uw stem!

Het was alweer medio 2015 dat natuurorganisaties in heel Europa aan hun leden een oproep deden om een duidelijke stem te laten horen om de Europese Commissie te laten weten dat er wegens de evaluatie van de Europese natuurbeschermingswetgeving niet aan deze regels getornd mocht worden. Wij vroegen destijds uw stem ook vanuit onze verenigingen (KNNV-afdeling en Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe).
520.325 van de 5 miljoen Europeanen, waaronder 33.000 Nederlanders lieten toen hun stem horen. Wanneer je dan bedenkt dat alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming  in Nederland samen zo’n 3,5 miljoen leden hebben kan er natuurlijk best een tandje bij!
Het aantal stemmen was echter Europees gezien dermate groot dat het de meest succesvolle openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU was. Het resultaat van de consultatie heeft dan ook zwaar meegewogen in de besluitvorming op 7 december 2016 om de Europese natuurwetgeving niet alleen ongewijzigd te handhaven, maar dat er bovendien een actieplan komt dat de verbetering van de uitvoering moet waarborgen. Heeft u destijds niet meegestemd, dan volgt hierna een herkansing. Uit het voorgaande blijkt immers dat uw stem zeker zinvol is.

Op dit moment wordt er binnen de EU nagedacht over een nieuw Europees landbouwbeleid met opnieuw een Europese publieksraadpleging. Bij de aankondiging hiervan gaf EU-commissaris Phil Hogan reeds mee “dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid moderner en eenvoudiger moet en tezelfdertijd ook duurzamer.”
Alleen al in Nederland wordt bijna 70% van de gronden agrarisch gebruikt. Agrariërs zijn dan ook van groot belang voor ons landschap, inclusief de voor deze gronden kenmerkende natuur en waardevolle cultuurhistorie. Het is eigenlijk overbodig te vermelden dat het met veel boerenlandvogels zoals grutto, tureluur, slobeend en veldleeuwerik erg slecht gaat door onder andere de intensivering van de landbouw mede als gevolg van het Europees landbouwbeleid.
U kunt als Europees burger ook een bijdrage leveren aan deze publieksraadpleging en zo meehelpen om het landbouwbeleid om te vormen tot niet alleen een meer duurzaam, maar ook een natuur- en vogelvriendelijk beleid. Vogelbescherming Nederland heeft het samen met onder andere Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en met haar internationale poot Birdlife International gemakkelijk gemaakt met onderstaande link.

Behalve dat wij als Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep uitvoerig onze mening kenbaar zullen maken is uw individuele steun ook heel belangrijk. Breng dus direct uw stem uit. De meest gemakkelijke manier is  het via de link  invullen van uw naam en e-mailadres en daarna klikken op 'ik doe mee'. U onderschrijft daarmee de antwoorden en verstuurt ze naar de Europese Commissie. Als u klikt op 'zeg ja tegen een andere/leefbare landbouw’ leest u wat die 5 antwoorden behelzen.

Laat hier uw stem horen!

Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep alvast hartelijk dank,
Tjalling van der Meer